Er det skatt på Bitcoin? Og hvor mye skatt er det på kryptovaluta? Her finner du svarene du trenger til selvangivelsen.

Skatt på Bitcoin

Skattedirektoratet i Norge har definert Bitcoin og kryptovaluta som formuesobjekt, og derfor er gevinster fra investering i kryptovaluta skattepliktig. Samtidig medfører det også at eventuelle tap og kostnader ved kjøp og salg av kryptovaluta kan trekkes fra. Skattesatsen for gevinster fra investering i kryptovaluta er 27%. Dette er hva Skatteetaten selv skriver om skatt på Bitcoin i Norge:

Realisasjon av bitcoin – kapitalinntekt

Ved realisasjon av bitcoin vil det kunne oppstå en gevinst eller eventuelt et tap.

I henhold til skatteloven § 5-1 annet ledd er det skatteplikt for kapitalgevinster ved realisasjon av formuesobjekt utenfor virksomhet. Tilsvarende gis det fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt, jf skatteloven § 6-2 første ledd. Ved realisasjon av formuesobjekter gjelder særregler i kapittel 9. Det gis fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som en gevinst er skattepliktig etter bestemmelsene i dette kapittel jf. sktl. § 9-4 første ledd.

Disse hovedreglene får anvendelse ved realisasjon av bitcoin.

Gevinst eller tap utgjør differansen mellom inngangs- og utgangsverdi. Vederlaget skattyter mottar for bitcoin som realiseres vil utgjøre utgangsverdien. Inngangsverdien vil være kostprisen, altså det gjenstanden har kostet selgeren. Dette gjelder både hvor selgeren har kjøpt gjenstanden eller han har produsert den selv.

Formuesbeskatning av bitcoin

Som skattepliktig bruttoformue regnes i utgangspunktet alle formuesobjekter med omsetningsverdi som skattyteren eier ved utgangen av inntektsåret. Dette gjelder blant annet bitcoin og annen «virtuell valuta». I utgangspunktet gjelder dette uansett hvor i verden eiendelene befinner seg.

Bitcoin fremstår som en eiendel i skattelovens forstand og anses således som skattepliktig formue. Verdien fastsettes til omsetningsverdien pr. 1. januar året etter inntektsåret, jf. skatteloven § 4-1.

Bitcoin i selvangivelsen

Formue, kjøp og salg av bitcoin blir ikke direkte rapportert til skatteetaten. Dermed er du selv ansvarlig for å oppgi eventuell formue og gevinst/tap vedrørende bitcoin.

  • Dersom du eier, har «minet» eller kjøpt bitcoins i løpet av inntektsåret og disse er i din besittelse ved utgangen av inntektsåret, skal verdien av disse oppgis som formue i din skattemelding under post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue».
  • Dersom du har solgt bitcoin som du eier, eller har «minet» og solgt bitcoin i inntektsåret skal det beregnes gevinst eller tap ved realisasjon av denne. Gevinst føres i din skattemelding under post 3.1.12 «Annen inntekt» og tap under post 3.3.7 «Andre fradrag».